Tag - nhồi máu tim

Apixaban

Apixaban thuộc nhóm thuốc chống đông đường uống có tác dụng trực tiếp. Apixaban ức chế chọn lọc và thuận nghịch với yếu tố đông máu Xa, ức chế hình thành phức hợp prothrombinase gắn với yếu tố Xa, dẫn đến giảm thrombin trong giai đoạn kích thích của dòng thác đông máu, gián tiếp ức chế sự hình [...]

Xem thêm...