KHÔNG ỦNG HỘ việc sử dụng hydroxychloroquine cho bệnh nhân nhập viện với COVID-19

KHÔNG ỦNG HỘ việc sử dụng hydroxychloroquine cho bệnh nhân nhập viện với COVID-19

Biên dịch: DS. Đặng Hữu Lễ

 

Dữ liệu về hiệu quả của hydroxychloroquine dùng điều trị bệnh do coronavirus 2019 (COVID-19) là cần thiết để xác định xem hydroxychloroquine có phải là phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân người lớn nhập viện vì COVID-19 hay không.

 

Phương pháp nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Người lớn nhập viện với các triệu chứng hô hấp cấp nặng do nhiễm coronavirus 2 ghi nhận từ 2/4 đến 19/6 năm 2020.
  • Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm sàng ngẫu nhiên (A Randomized Clinical Trial), có đối chứng, đa trung tâm, mù. Được thực hiện tại 34 bệnh viện ở Mỹ. Cỡ mẫu dự kiến ​​là 510 bệnh nhân, với các phân tích tạm thời được lập kế hoạch sau mỗi 102 bệnh nhân đã được ghi nhận. Thử nghiệm đã bị dừng lại ở lần phân tích tạm thời thứ tư do không thấy hiệu quả với cỡ mẫu quy mô 479 bệnh nhân. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên:
  • Nhóm 1: Dùng hydroxychloroquine (400 mg 2 lần/ngày cho 2 liều, sau đó 200 mg x 2 lần/ngày cho 8 liều) (n = 242)
  • Nhóm 2: Giả dược (n = 237).
  • Phương pháp đánh giá: Kết quả đánh giá chính là tình trạng lâm sàng trong 14 ngày theo thang điểm 7, từ 1 (tử vong) đến 7 (xuất viện và có thể sinh hoạt bình thường).

Kết quả nghiên cứu

  • Tình trạng lâm sàng theo thang điểm 7 sau 14 ngày không có sự khác biệt đáng kể giữa hydroxychloroquine và nhóm giả dược (điểm [IQR] trung vị = 6 [4-7] so với 6 [4-7]; aOR = 1,02 [95% CI, 0,73 đến 1,42]).
  • Không có tiêu chí nào trong số 12 tiêu chí phụ khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
  • Ở ngày 28 sau khi thử nghiệm, 25/241 bệnh nhân (10,4%) trong nhóm hydroxychloroquine và 25/236 (10,6%) trong nhóm giả dược đã chết (sự khác biệt tuyệt đối = -0,2% [95% CI, -5,7% đến 5,3%]; aOR = 1,07 [KTC 95%, 0,54 đến 2,09]).

Kết luận

  • Trong số những người trưởng thành nhập viện vì bệnh hô hấp do COVID-19, điều trị bằng hydroxychloroquine, so với giả dược, KHÔNG có ý nghĩa cải thiện tình trạng lâm sàng đáng kể trong vòng 14 ngày.
  • Những phát hiện này KHÔNG ỦNG HỘ việc sử dụng hydroxychloroquine để điều trị COVID-19 ở người trưởng thành nhập viện.

 

Tài liệu tham khảo: Self WH, Semler MW, Leither LM, et al. Effect of Hydroxychloroquine on Clinical Status at 14 Days in Hospitalized Patients With COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(21):2165–2176. doi:10.1001/jama.2020.22240

Category: Thử nghiệm lâm sàng

Tag: Covid-19, hydroxychloroquine

Chia sẻ bài viết