Danh mục thuốc FDA cấp phép sử dụng năm 2021

Danh mục thuốc FDA cấp phép sử dụng năm 2021

Dưới đây là Hình tổng hợp các thuốc FDA phê duyệt trong năm 2021 (từ tháng 1 đến tháng 12).

TLTK:

https://www.fda.gov/news-events/fda-newsroom/press-announcements?ts=1612965787&page=0

Chia sẻ bài viết